دانشگاه ادیث کاوان


خلبانی در دانشگاه ادیث کوان

 

 

رشته خلبانی این دانشگاه نیز در دانشکده مهندسی آن ارائه می شود. رشته های عبارتند از:

واحدهای این دو رشته به گونه ای طراحی شده اند که برای دریافت مدرک خلبانی - Commercial Pilot- باید علاوه بر کارشناسی دیپلمای ارشد را نیز به دنبال آن ادامه دهید. در واقع این دو رشته با هم یک دوره 4 ساله به وجود می آورند که منجر به اخذ مدرک خلبانی خواهد شد. در انتها مدارک زیر را خواهید داشت:

  • Commercial Pilot's Licence
  • Command Instrument Rating in a twin engine or turbine-powered aircraft

 

 

 

منبع:

http://www.ecu.edu.au/schools/engineering/overview/