دانشگاه جیمز کوک


 

 

 

 

دامپزشکی در دانشگاه جیمزکوک

 

 

در دانشگاه جیمزکوک، تعدادی رشته دامپزشکی در دانشکده علوم ارائه می شود:

 

به طور کلی زمینه های تحصیلی دوره های ارشد نامبرده عبارتند از: تغذیه حیوانات، بیتکنولوژی حیوانات، تولید مثل، فیزیولوژی حیوانات، پاتولوژی، پاتوبیولوژی آبی، اپیدمولوژی، ایمونولوژی، میکروبیولوژی، انگل شناسی.