موسسه تکنولوژی مانوکاو


 

تجارت و بازرگانی در موسسه تکنولوژی مانوکائو

 

رشته های تحصیلی این موسسه در دانشکده تجارت ارائه می شوند. رشته "کارشناسی تجارت" در تخصص های مختلف وجود دارد. در مقطع کارشناسی ارشد نیز رشته ها به صورت دیپلمای ارشد ارائه می شوند.

حسابداری:

 •  کارشناسی حسابداری 3 ساله 
 • دیپلمای ارشد حسابداری حرفه ای 1 ساله   

آیلتس ورودی به دوره ها 6 است با شهریه 16300$ در سال.

کلیه رشته های بخش حسابداری

بازاریابی: 

 • کارشناسی بازاریابی 3 ساله 
 • کارشناسی ارتباطات در بازاریابی 3 ساله 
 • دیپلمای ارشد بازاریابی  1 ساله 

آیلتس ورودی به دوره ها 6 است با شهریه 16300$ در سال.

همه رشته های بازاریابی

مدیریت:

رشته مدیریت در این موسسه تا دکترا ارائه می شود. رشته های کارشناسی ارشد و دکترا به همکاری دانشگاه سادرن کراس استرالیا به دانشجو ارائه می شوند. در واقع مدرک دانشگاه ساردن کراس اهدا خواهد شد.

 • کارشناسی مدیریت : 3 ساله
 • دیپلمای ارشد مدیریت منابع انسانی: 1 ساله 

آیلتس ورودی به دوره ها 6 است با شهریه 16300$ در سال.

 • کارشناسی ارشد تجارت اجرایی MBA - دانشگاه سادرن کراس
 • کارشناسی ارشد تجارت بین الملل - دانشگاه سادرن کراس
 • کارشناسی ارشدحسابداری حرفه ای- دانشگاه سادرن کراس
 • کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی - دانشگاه سادرن کراس
 • کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی - دانشگاه سادرن کراس
 • دکترای تجارت اجرایی - دانشگاه سادرن کراس

دوره های ارشد همگی 2 ساله اند و دکترا 3 ساله. آیلتس ورودی رشته ها 6.5 است و شهریه آنها حدود 20000$ در سال می شود. در واقع شهریه به ازای هر واحد درسی 2100$ است.

فهرست همه رشته های بخش مدیریت را ببینید.

تجارت اجرایی:

رشته های این بخش همگی در مقاطع قبل از کارشناسی هستند و می توانند به عنوان پیش نیاز رشته های اصلی باشند.

فهرست همه رشته های تجارت اجرایی