علوم سلامت


 

علوم سلامت

در استرالیا تمامی رشته های زیر گروه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، دامپزشکی، علوم آزمایشگاهی، فیزیوتراپی، تغذیه، پرستاری و مامایی در شاخه ای به نام علوم سلامت جای می گیرند. بنابراین علوم سلامت، Health science و یا علوم بیومدیکال، مجموعه علوم کاربردی است که با امور سلامتی درگیرند. علوم سلامت به دو دسته تقسیم می شوند: دسته اول مربوط به تحقیق و مطالعه در مورد تغذیه و مواد خوراکی هستند و دسته دوم مربوط به امور سلامتی انسان و دیگر جانداران زنده.

بدیهی است که علوم سلامت ارتباطی تنکاتنگ با علوم طبیعی مانند شیمی، فیزیک و زیست شناسی دارند به عنوان مثال می توان علوم داروسازی، اپیدمولوژی، بیوشیمی و بیوژنتیک را نام برد.

تفاوت میان رشته های گروه سلامت درایران و استرالیا

در ایران رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی به صورت دوره های 7 یا 8 ساله ارائه می شوند و دانشجو پس از فارغ التحصیلی، مدرک دکترای خود را کسب می کند. در استرالیا رشته های نامبرده در دوره های کارشناسی، ارشد و دکترا به دانشجو ارائه می شوند و به صورت دکترای پیوسته نیستند. به عنوان مثال: کارشناسی پزشکی، ارشد پزشکی و دکترای پزشکی.

باید بدانید که دوره کارشناسی در تمام رشته های علوم سلامت می تواند یکسان باشد. دانشجو پس از اتمام دوره عمومی کارشناسی "علوم سلامت" و یا "علوم بیومدیکال" می تواند دوره کارشناسی دوم خود را وارد هر یک از دوره های گروه پزشکی، دندانپزشکی،شود البته به شرط گذراندن امتحان ورودی و مصاحبه.

ونیز باید بدانید که دوره های دکتری پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که در ایران کسب شده به عنوان مدرک کارشناسی در استرالیا محسوب می شوند نه دکترا. بنابراین دانشجویان متقاضی می توانند به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد هر یک از رشته های نامبرده وارد دانشگاه های استرالیا شوند. البته مواردی که فرد توانایی های لازم تحقیقاتی را داشته باشد ممکن است مستقیم وارد دوره دکتری شود . دقت داشته باشید تخصص موضوع متفاوتی است و در دانشگاهها تدریس نمیشود .

در اینجا نام برخی رشته های زیرگروه علوم سلامت در استرالیا فهرست شده است:

 • توانبخشی،
 • رژیم درمانی،
 • بهداشت،
 • روانپزشکی،
 • پودیاتری،
 • پزشکی گیاهی،
 • مهندسی پزشکی،
 • بیوانفورماتیک
 • پاتولوژی،
 • هماتوکریت،
 • پزشکی در ورزش...