دانشگاه کنتربری


مهندسی در دانشگاه کنتربری

دپارتمان های دانشکده عبارتند از:

  • دپارتمان مهندسی شیمی
  • دپارتمان مهندسی عمران و منابع طبیعی
  • دپارتمان مهندسی الکتریک و کامپیوتر
  • دپارتمان مهندسی مکانیک
  • دپارتمان جنگلداری
  • دپارتمان علوم کامپیوتر و مهندسی نرم افزار
  • دپارتمان ریاضیات و آمار

کارشناسی و ارشد

 رشته های تحصیلی دپارتمان ها عبارتند از: بیومهندسی، مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر، مهندسی الکتریک و الکترونیک، علوم کامپیوتر، مهندسی جنگل، مهندسی منابع طبیعی، ریاضیات و آمار، مهندسی مکانیک، مهندسی مکاترونیک...

رشته های ذکر شده در تمامی سطوح در این دپارتمان ها ارائه می شوند. تعدادی مهندسی خاص مانند مهندسی آتش و مسائل مربوط به آن و مهندسی حمل و نقل نیز در این دپارتمان ها وجود دارند. در مقطع ارشد رشته مدیریت مهندسی نیز به رشته ها افزوده می شود.

دوره های کارشناسی 3 ساله و دوره های ارشد از 1 تا 2 سال هستند. شهریه رشته های کارشناسی تا 31000$ در سال و دوره های ارشد تا 30000$ در سال می باشد. رشته مدیریت مهندسی 32000$ در سال شهریه دارد.

دکترا

دوره های تحقیقاتی در غالب دکترا ارائه می شوند. دانشگاه تعداد زیادی مرکز تحقیقاتی دارد. اطلاعات آنها را در اینجا بیابید.

 

 

منبع:

http://www.engf.canterbury.ac.nz/