برابر با اصل رایگان مدارک برای دانشگاههای استرالیا و نیوزیلند


 

در صورتی که مایلید مدارک خود را برابر با اصل نمایید و برای یک یا چند دانشگاه ارسال نمایید می توانید از خدمات رایگان این موسسه استفاده نمایید.

با استفاده از این سرویس دیگر نیازی به ارسال پستی مدارک ندارید.دقت داشته باشید سفارت استرالیا برای هر برگ کپی برابر با اصل بیش از سیصد هزار ریال دریافت می نماید.

 

سازمان آموزش و تعلیم, ایلیاد بین الملل