دانشگاه ولینگتون نیوزلند


حقوق در دانشگاه ولینگتون

حدود 100 سال است که رشته حقوق در این دانشگاه تدریس می شود. ساختمان دانشکده حقوق در همسایگی پارلمان و دادسرای  نیوزیلند واقع شده است. بنابراین دانشجویان در بسیاری از این دادگاه ها حضور خواهند داشت.

 

کارشناسی

  • کارشناسی حقوق: 4 ساله. پس از اتمام رشته می توانید در نیوزیلند فعالیت قانونی داشته باشید.
  • دابل کارشناسی: 5 ساله. رشته دوم می تواند از رشته های هنر، علوم و تجارت و بازرگانی باشد.

ارشد و دکترا

  • دیپلمای ارشد حقوق: 1 ساله.
  • کارشناسی ارشد حقوق: 1 ساله. این دوره می تواند تحقیقاتی نیز گذارنده شود.
  • دکترای تحقیقاتی: 2 تا 3 سال. موضوعات تحقیقاتی دانشگاه را در اینجا بیابید.

 

 

منبع:

http://www.victoria.ac.nz/law/