دانشگاه تکنولوژی اوکلند


پرستاری و مامایی در دانشگاه تکنولوژی اوکلند

دانشگاه تکنولوژی اوکلند پیشینه ای 30 ساله در ارائه رشته های پرستاری دارد. پرستاری در کلیه مقاطع در این دانشگاه ارائه می شود. رشته مامایی نیز بر خلاف بسیاری دانشگاه های نیوزلند و استرالیا برای دانشجویان خارجی وجود دارد.

کارشناسی

قبل از ورود علاوه بر سوابق تحصیلی ممکن است مصاحبه ای داشته باشید.

  • کارشناسی پرستاری: 3 ساله با شهریه سالانه 26000$.
  • کارشناسی مامایی:  3 ساله با شهریه سالانه 26000$.

ارشد

برای ورود به رشته های پرستاری باید مدرک خود را در انجمن پرستاران استرالیا و رشته های مامایی در انجمن مامایی نیوزلند به ثبت برسانید. شهریه دوره ها سالانه 27000$ می باشد.

  • گواهینامه ارشد پرستاری: 1 ترم.
  • گواهینامه ارشد مامایی: 1 ترم.
  • دیپلمای ارشد پرستاری: 1 سال.
  • دیپلمای ارشد مامایی: 1 سال.
  • کارشناسی ارشد پرستاری: 1 سال.
  • کارشناسی ارشد مامایی: 1 سال.

دوره های تحقیقاتی

دنشگاه دو مرکز تحقیقاتی برای پرستاری و مامایی دارد. اطلاعات بیشتر

 

 

منبع:

http://www.aut.ac.nz/study-at-aut/study-areas/health-sciences/midwifery

 http://www.aut.ac.nz/study-at-aut/study-areas/health-sciences/nursing