دانشگاه اوکلند


پرستاری در دانشگاه اوکلند نیوزلند

کارشناسی

شهریه دوره های کارشناسی تا 27000$ در سال می باشد. پس از اتمام این دوره ها مدرک شما در انجمن پرستاران نیوزلند ثبت می شود.

  • کارشناسی پرستاری 3 ساله.
  • کارشناسی پرستاری / کارشناسی علوم سلامت: 6 ساله.
  • کارشناسی پرستاری / کارشناسی علوم: 6 ساله. تلفیق با علوم بیومدیکال.

ارشد

برای ورود به دوره های ارشد باید مدرک خود را در انجمن پرستاران نیوزلند به ثبت برسانید. شهریه دوره ها تا 27000$ در سال است.

  • گواهی ارشد پرستاری: 1 ترم
  • دیپلمای ارشد پرستاری: 1 سال.
  • کارشناسی ارشد پرستاری: 1 سال.

دوره های تحقیقاتی

دوره های تحقیقاتی در غالب ارشد و دکترا ارائه می شوند. اطلاعات بیشتر

 

 

منبع:

http://www.fmhs.auckland.ac.nz/son/