دانشگاه اوکلند


مهندسی در دانشگاه اوکلند

این دانشکده در حال حاضر بیش ار 3000 دانشجو دارد و یکی از بزرگترین دانشکده های مهندسی نیوزلند می باشد. این دانشکده در سال 1905 اولین رشته مهندسی خود را ارائه داد.

دانشکده مهندسی خود چندین دپارتمان دارد:

  • دپارتمان مهندسی مواد و شیمی
  • دپارتمان مهندسی عمران و محیط زیست
  • دپارتمان مهندسی کامپیوتر و الکتریک
  • دپارتمان مهندسی علوم: تلفیق رشته های مهندسی با علوم بیومدیکال، فیزیک و ...
  • دپارتمان مهندسی مکانیک

در این دپارتمان ها رشته های مهندسی در مقاطع مختلف ارائه می شوند.

  • کارشناسی: 4 ساله. با شهریه 32000$ در سال. دوسال اول واحدها عمومی می باشندو در 2 سال آخر واحد ها بر اساس نوع رشته مهندسی تخصصی می شوند.
  • دیپلمای ارشد: 1 ساله با شهریه سالانه 29000$. دیپلمای ارشد برای تمامی رمینه های تحصیلی نامبرده در بالا وجود دارد.
  • کارشناسی ارشد: 1 ساله با شهریه سالانه 29000$. کارشناسی ارشد برای تمامی رمینه های تحصیلی نامبرده در بالا وجود دارد. در این مقطع رشته مدیریت مهندسی نیز با طول دوره 1 سال اضافه می شود.
  • کارشناسی ارشد تحقیقاتی
  • دکترای تحقیقاتی

 

 

منبع:

http://www.engineering.auckland.ac.nz/uoa/