دانشگاه فلیندرز


مهندسی در دانشگاه فلیندرز

رشته های مهندسی این دانشگاه عبارتند از: مهندسی بیومدیکال، مهندسی عمران، مهندسی سیستم های کامپیوتری، مهندسی الکترونیک، مهندسی محیط زیست، مهندسی علوم، مهندسی الکترونیک کشتی، مهندسی مکانیک، مهندسی مکانیک و ساخت پیشرفته، معماری کشتی، روبوتیک، مهندسی نرم افزار. کارشناسی ها 4 ساله اند و دوره های ارشد از 1 تا 2 ساله. رشته ها ی تلفیقی 5 ساله می شوند. شهریه دوره ها تا 23000$ در سال است.

  • مهندسی بیومدیکال

این رشته در این دانشگاه در هر سه مقطع کارشناسی، ارشد و دکترا ارائه می شود به همراه چندین رشته تلفیقی نیز وجود دارد به همراه تلفیق رشته کارشناسی و ارشد باهم در غالب یک دروه 5 ساله. فهرست رشته ها

  • مهندسی عمران

این رشته تنها در کارشناسی به صورت تحصیلی ارائه می شود و در ارشد به صورت تحقیقاتی است. دکترا نیز وجود دارد. فهرست رشته ها

  • مهندسی سیستم های کامپیوتری

این رشته نیز تنها در مقطع کارشناسی به صورت تحصیلی است و در ارشد تحقیقاتی می باشد. در کارشناسی دوره های تلفیقی نیز وجود دارند. فهرست رشته ها

  • مهندسی الکترونیک

این رشته در غالب های کارشناسی، ارشد و دکترا ارائه می شود. به صورت تلفیقی با رشته های دیگر وجود دارد و در مقطع ارشد به صورت های گواهینامه ارشد و دیپلمای ارشد نیز هست. فهرست رشته ها

  • مهندسی محیط زیست

این رشته به صورت تحصیلی در مقطع کارشناسی و به صورت تحقیقاتی در مقاطع دیگر ارائه می شود. رشته های تلفیقی نیز وجود دارند. فهرست رشته ها

  • الکترونیک کشتی

این رشته در واقع مهندسی الکترونیک در صنایع دریای می باشد و به صورت تحصیلی در مقطع کارشناسی و به صورت تحقیقاتی در مقاطع دیگر ارائه می شود. فهرست رشته ها

  • مهندسی مکانیک

این رشته به صورت تحصیلی در مقطع کارشناسی و به صورت تحقیقاتی در مقاطع دیگر ارائه می شود. رشته های تلفیقی نیز وجود دارند. این رشته در غالب یک رشته 5 ساله به صورت کارشناسی مهندسی مکانیک و ارشد مهندسی بیومدیکال نیز ارائه می شود. رشته های مکانیک و ساخت های پیشرفته نیز در این گروه جای می گیرند.  فهرست رشته ها

  • معماری کشتی

این رشته به صورت تحصیلی در مقطع کارشناسی و به صورت تحقیقاتی در مقاطع دیگر ارائه می شود. فهرست رشته ها

  • روبوتیک

این رشته به صورت تحصیلی در مقطع کارشناسی و به صورت تحقیقاتی در مقاطع دیگر ارائه می شود. رشته های تلفیقی نیز وجود دارند. فهرست رشته ها

  • مهندسی نرم افزار

این رشته به صورت تحصیلی در مقطع کارشناسی و به صورت تحقیقاتی در مقاطع دیگر ارائه می شود. رشته های تلفیقی نیز وجود دارند. فهرست رشته ها

 

 

منبع:

http://www.flinders.edu.au/science_engineering/