دانشگاه مرداک


مهندسی در دانشگاه مرداک

رشته های مهندسی این دانشگاه خاص و منحصر بفرد می باشند. رشته ها عبارتند از: برق قدرت، محیط زیست، کامپیوتر، مهندسی انرژی های قابل بازیافت، مهندسی پزشکی، مهندسی کنترل، مهندسی تکنولوژی، بیومهندسی.

کارشناسی

رشته ها در این مقطع به صورت کارشناسی و دابل کارشناسی وجود دارند. کارشناسی دوم از رشته های علوم و تجارت و بازرگانی است. طول رشته ها به ترتیب 4 سال و 5 سال است. با شهریه 22500$ در سال.

ارشد

رشته های مهندسی در غالب کارشناسی ارشد 2 ساله در این دانشگاه ارائه می شوند. با شهریه 25000$ در سال.

 

 

منبع:

http://www.murdoch.edu.au/