دانشگاه فلیندرز


آموزگاری در دانشگاه فلیندرز

کارشناسی

رشته های کارشناسی این دانشگاه به صورت دابل کارشناسی هستند که کارشناسی آموزگاری با کارشناسی های دیگر ادغام می شود. طول دوره ها 4 سال است شهریه اکثر آنها تا 22000$ در سال می باشد. آیلتس مورد نیاز دانشگاه 7 است با نمره 7 در هر چهار مهارت.

  • آموزگاری کودکستان/ هنر : آمزش به کودکان نوزاد تا 8 سالگی.
  • آموزگاری دبستان/ هنر:
  • آموزگاری دبیرستان: این رشته با سه رشته کارشناسی هنر(تاریخ، جغرافیا، نقاشی، زبان انگلیسی، تئاتر،..)، علوم (ریاضی، فیزیک، شیمی،...) و علوم بدنی و بهداشت(ورزش، ...) ادغام می شود.
  • آموزشهای خاص کودکستان/مطالعات آموزشی کودکان کم توان
  • آموزشهای خاص دبستان/مطالعات آموزشی کودکان کم توان
  • آموزشهای خاص دبیرستان/مطالعات آموزشی کودکان کم توان

ارشد

طول دوره ها 2 سال است. شهریه آنها مانند دوره های کارشناسی است و آیلتس مورد نیاز ورودی نیز 7 می باشد. جهت ورود به رشته های ارشد باید مدرک کارشناسی شما شرایط لازم برای تائید توسط انجمن آموزگاران استرالیا را داشته باشد.

  • کارشناسی ارشد آموزگاری کودکستان
  • کارشناسی ارشد آموزگاری دبستان
  • کارشناسی ارشد آموزگاری دبیرستان
  • کارشناسی ارشد آموزگاری آموزشهای خاص

دوره های تحقیقاتی

تحقیقات در دانشگاه فلیندرز بر روی موضوعات تحقیقاتی تعیین شده توسط دانشگاه صورت می گیرد. در صورتی که مایلید به آنها بپیوندید اطلاعات را در اینجا بیابید.

 

منبع:

http://www.flinders.edu.au/ehl/education/