دانشگاه تاسمانیا


آموزگاری در دانشگاه تاسمانیا

در این دانشگاه رشته های آموزگاری در مقطع کارشناسی در زمینه "آموزش" وجود دارند که در اصل برای افرادی است که در حال حاضر معلم هستند. در مقطع کارشناسی ارشد رشته معلمی را داریم. فهرست رشته ها در اینجا آمده است. اطلاعات بیشتر در مورد هر یک را از کاتالوگ ها بیابید. جهت ورود به رشته های ارشد باید مدرک کارشناسی شما شرایط لازم برای تائید توسط انجمن آموزگاران استرالیا را داشته باشد.

کارشناسی

طول دوره های کارشناسی 4 سال است به غیر از ورزش و تربیت بدنی که 3 ساله می باشد.

  • کارشناسی آموزش - کودکستان
  • کارشناسی آموزش - دبستان
  • کارشناسی آموزش - دبیرستان
  • کارشناسی آموزش - تکنولوژی
  • کارشناسی مطالعات حرکات بدنی- ورزش و تربیت بدنی

ورزش و تربیت بدنی

آموزش- کودکستان

 

آموزش- دبستان

آموزش-دبیرستان

آموزش-تکنولوژی

ارشد

  • کارشناسی ارشد معلمی - دبستان و دبیرستان: 2 سال
  • دیپلمای ارشد آموزش: 6 ماه
  • کارشناسی ارشد آموزش: 1 سال
  • TESOL : این رشته در واقع آموزش زبان انگلیسی به غیر انگلیسی زبانان می باشد که در دو مقطع دیپلمای ارشد و کارشناسی ارشد ارائه می شود.

معلمی

آموزش

TESOL

دوره های تحقیقاتی

اطلاعات این دوره ها را در اینجا بیابید.

 

منبع:

http://fcms.its.utas.edu.au/educ/educ/