دانشگاه سانشاین کوست


آموزگاری در دانشگاه سانشاین کوست

کارشناسی

 • کارشناسی آموزش- کودکستان: 4 سال.
 • کارشناسی آموزش- دبستان: 4 سال.
 • کارشناسی آموزش/ کارشناسی هنر: 4 سال.
 • کارشناسی آموزش/ کارشناسی تجارت: 4 سال.
 • کارشناسی آموزش/ کارشناسی علوم: 4 سال.
 • کارشناسی آموزش: 3 سال.

ارشد و دکترا

طول دوره ها اکثرا 1 سال است. جهت ورود مدرک کارشناسی شما باید شرایط ثبت توسط انجمن آموزگاران استرالیا را داشته باشد. آیلتس مورد نیاز 7 است.

 • گواهینامه ارشد آموزش کودکستان
 • گواهینامه ارشد آموزش حرفه ای
 • گواهینامه ارشد فنی حرفه ای و TAFE
 • دیپلمای ارشد آموزش : می تواند در هر یک از سطوح کودکستان، دبستان و دبیرستان تخصصی شود.
 • کارشناسی ارشد آموزش: می تواند در هر یک از سطوح کودکستان، دبستان و دبیرستان تخصصی شود.
 • کارشناسی ارشد TESOL : آموزش زبان انگلیسی یه غیر انگلیسی زبانان.
 • کارشناسی ارشد تحقیقاتی
 • دکترای تحقیقاتی

 

منبع:

http://www.usc.edu.au/University/AcademicFaculties/Science/ScienceEd/ScienceEd.htm