دانشگاه چارلز داروین


آموزگاری در دانشگاه چارلز داروین

کارشناسی

طول دوره های کارشناسی 4 سال است. آیلتس ورودی دانشگاه 7 است.

  • کارشناسی خدمات کودکان
  • کارشناسی آموزش کودکستان
  • کارشناسی معلمی و آموزش کودکستان
  • کارشناسی معلمی/کارشناسی علوم: خاص دبیرستان.
  • کارشناسی معلمی/کارشناسی هنر: خاص دبیرستان.

ارشد

طول دوره ها از 1 تا 2 سال است. جهت ورود باید مدرک کارشناسی شما شرایط ثبت در انجمن آموزگاران استرالیا را داشته باشد.

  • گواهینامه ارشد آموزش
  • دیپلمای ارشد آموزش زبان ها
  • کارشناسی ارشد آموزش: می تواند برای مقاطع مختلف کودکستان، دبستان و دبیرستان تخصصی شود.

 

منبع:

http://www.cdu.edu.au/ehs/education/