دانشگاه نوتردام


تجارت و بازرگانی در دانشگاه نوتردام

در این دانشگاه رشته های تجارت و بازرگانی در دو کمپس سیدنی و فرمنتل ارائه می شوند. به طور کلی در این دانشگاه  تنوع را بیشتر در دوره های کارشناسی می بینیم.

کارشناسی

دوره های کارشناسی در هر دو کمپس سیدنی و فرمنتل ارائه می شوند. در میان رشته های کارشناسی،  کارشناسی بازرگانی را داریم که می تواند در یکی از زمینه های: حسابداری، دارایی، مدیریت منابع طبیعی، بازاریابی تخصصی شود. باقی رشته ها عبارتند از: کارشناسی مدیریت منابع طبیعی، کارشناسی مدیریت ورزشی و کارشناسی بازاریابی.

فهرست رشته های کارشناسی

ارشد

دوره های ارشد تنها در کمپس فرمنتل ارائه می شوند. تنها دو رشته کارشناسی ارشد MPA و کارشناسی ارشد تجارت وجود دارند. باقی رشته ها در غالب دیپلمای ارشد هستند.

فهرست رشته های ارشد 

 

 

منبع:

http://www.nd.edu.au/fremantle/schools/business/businessFreo.shtml

http://www.nd.edu.au/sydney/schools/business/busSydney.shtml