دانشگاه چارلز داروین


تجارت و بازرگانی در دانشگاه چارلز داروین

در این دانشگاه تعداد قابل ملاحظه ای رشته تحصیلی در مقاطع مختلف به دانشجو ارائه می شود که در زیر فهرست شده اند:

کارشناسی

 • کارشناسی حسابداری
 • کارشناسی حسابداری/کارشناسی حقوق
 • کارشناسی علوم کاربردی/کارشناسی بازرگانی
 • کارشناسی بازرگانی
 • کارشناسی بازرگانی/ کارشناسی حقوق
 • کارشناسی مهندسی/ کارشناسی بازرگانی
 • کارشناسی آی-تی/کارشناسی بازرگانی

ارشد

 •  دکترای تجارت اجرایی
 • دکترای تحقیقاتی
 • دیپلمای ارشد تجارت اجرایی
 • کارشناسی ارشد تحقیقاتی
 • MBA
 • ارشد مدیریت مهندسی/MBA
 • MPA
 • MPA/MBA
 • ارشد نظارت عمومی

 

منبع:

http://www.cdu.edu.au/lawbusiness/