دانشگاه مرداک


تجارت و بازرگانی در دانشگاه مرداک

در این دانشگاه تعداد قابل ملاحظه ای رشته تحصیلی در زمینه تجارت و بازرگانی وجود دارد:

کارشناسی

در مقطع کارشناسی کارشناسی تجارت و کارشناسی بازرگانی را داریم که در سال آخر تحصیل می توانند با یکی از این زمینه ها تخصصی شوند: حسابداری، حسابداری کاربردی، بانکداری، تجارت/حقوق، تجارت چینی ها، دارایی، کارفرمایی و نوآوری، مدیریت توریسم، مدیریت منابع طبیعی، تجارت بین الملل، مدیریت و بازاریابی.

شهریه دوره های کارشناسی 21000$ در سال می باشد.

ارشد و دکترا

  • تجارت اجرایی : دیپلمای ارشد، MBA  و دکترا
  •  اقتصاد: دیپلما و دیپلمای ارشد
  • مدیریت: دیپلما و دیپلمای ارشد مدیریت کارکنان، کارشناسی ارشد مدیریت منابع طبیعی، دیپلما و دیپلمای ارشد مدیریت منابع طبیعی،
  • تجارت بین الملل: کارشناسی ارشد
  • حسابداری: دیپلمای ارشد و MPA

شهریه دوره های ارشد 21250$ در سال است.

فهرست کامل رشته ها

 

منبع:

http://www.murdoch.edu.au/Murdoch-Business-School/