دانشگاه چارلزاسترت


تجارت و بازرگانی در دانشگاه چارلزاسترت

دانشکده تجارت دانشگاه چارلز استرت چندین دپارتمان دارد که در اینجا آنها که به تجارت و بازرگانی مرتبط می باشند فهرست شده اند:

دپارتمان حسابداری دانشگاه در 4 کمپس دانشگاه وجود دارد. این دپارتمان تازه کار در سال 2009 تاسیس یافت. در این دپارتمان رشته های مربوطه به حسابداری و رشته های تلفیقی با حقوق و تجارت و بازرگانی ارائه می شوند. رشته های ارائه شده در این دپارتمان مورد تائید سازمان CPA استرالیا می باشند. در این دپارتمان تعداد زیادی رشته تحقیقاتی در زمینه حسابداری نیز وجود دارد. در مقطع کارشناسی تنها کارشناسی حسابداری ارائه می شود و رشته های تخصصی تر در مقاطع ارشد و دکترا هستند.

دپارتمان مدیریت نیز در اکثر کمپس های دانشگاه شعبه دارد. در این دپارتمان رشته های اقتصاد، داراریی، مدیریت و بازاریابی ارائه می شوند. در این بخش رشته های بسیار متنوعی در رابطه با مدیریت وجود دارد. استادان این دپارتمان از بهترین اساتید دانشگاه چارلز استرت می باشند. در مقطع کارشناسی، کارشناسی تجارت ارائه می شود که در سال های دوم و سوم تخصصی می شود. در مقاطع ارشد و دکترا نیز رشته های بسیاری در این بخش وجود دارند.

 فهرست رشته ها:

 

 

منبع:

http://www.csu.edu.au/about/organisational-structure/faculties-and-schools