دانشگاه تاسمانیا


تجارت و بازرگانی در دانشگاه تاسمانیا

این دانشکده خود سه دپارتمان دارد:

در این سه دپارتمان تعدادی رشته تحصیلی مربوط به تجارت و بازرگانی ارائه می شوند. در این دانشگاه رشته های تحصیلی در همه مقاطع برای دانشجویان خارجی وجود دارند. دوره های کارشناسی بیشتر در غالب عمومی "کارشناسی تجارت" و یا "کارشناسی بازرگانی" ارائه می شوند. این دو رشته در این دانشگاه بسیار محبوب بوده و می توان از آنها به تخصص های مختلفی رسید. همچنین می توان آنها را با کارشناسی های دیگر به صورت دابل دیگری گذرانید. در مقاطع ارشد دوره ها تخصصی ترند. در دپارتمان مدیریت رشته های مربوط به توریسم نیز ارائه می شوند.

شهریه رشته های این دانشکده به غیر از تعدادی خاص از 17000$ تا 23000$ در سال می باشند. فهرست رشته ها:

 

منبع:

http://fcms.its.utas.edu.au/business/business/