دانشگاه موناشدانشکده تجارت دانشگاه موناش

تعداد بسیاری رشته تحصیلی در مقاطع مختلف در این دانشکده وجود دارد. این دانشکده 6 دپارتمان دارد که عبارتند از:

شهریه دوره ها 31000$ در سال است . آیلتس مورد نیاز دانشگاه برای دوره های کارشناسی 6.5 و برای ارشد 7 می باشد. جهت ورود به برخی دوره های ارشد سابقه کار الزامی است.
دانشکده تجارت دانشگاه موناش اعتبارات بسیاری کسب کرده است که از مهمترین آنها می توان AMBA وEQUIS را نام برد.منبع: