دانشگاه مرکزی کوئینزلند


تجارت و بازرگانی در دانشگاه سنترال کویینزلند

تجارت و بازرگانی در این دانشگاه، دانشکده مجزایی ندارد و بخشی از یک دانشکده بزرگتر می باشد. در این دانشگاه انواع رشته های مربوطه به تجارت و بازرگانی به دانشجوی خارجی ارائه می شوند.

برنامه های عمومی کارشناسی عبارتند از: بازاریابی، مدیریت منابع طبیعی، مدیریت، تجارت، بازرگانی، حسابداری. برنامه های دیگر عبارتند از: برنامه ریزی و دارایی، مدیریت توریسم و ارتباطات حرفه ایی.

دوره های ارشد نیز همانند دوره های کارشناسی متنوع می باشند. در این دانشگاه تعدادی رشته تحصیلی تحقیقاتی در مقطع ارشد و دکترا وجود دارد. بهتر است بدایند شهریه تحصیل در این دانشگاه بسیار مناسب است و هزینه ها به ندرت بیش از 17000$ در سال می باشد.

فهرست کامل رشته ها