دانشگاه باند


تجارت و بازرگانی در دانشگاه باند

در این دانشکده سه دپارتمان وجود دارد:

  • تجارت
  • فناوری اطلاعات
  • مدیریت و توریسم

دانشکده تجارت این دانشگاه اولین دانشکده خصوصی تجارت استرالیا می باشد. در این دانشکده تعداد زیادی رشته تحصیلی در خصوص تجارت و بازرگانی به دانشجویان خارجی ارائه می شود.

فهرست کامل رشته ها

 

منبع:

http://www.bond.edu.au/faculties-colleges/