رده بندی تایمز دو هزار ودهرتبه بندی دانشگاه های استرالیا بر اساس رده بندی تایمز دو هزار و ده
 
دانشگاه رتبه ملی رتبه جهانی
دانشگاه ملبورن 1 36
دانشگاه ملی استرالیا 2 43
دانشگاه سیدنی 3 71
دانشگاه ادلاید 4 73
دانشگاه کویینزلند 5 81
دانشگاه نیوسوث ویلز 6 152
دانشگاه موناش 7 188