دانشگاه چارلز استرت


داروسازی در دانشگاه چارلزاسترت

داروسازی در این دانشگاه در دانشکده پزشکی ارائه می شود. این رشته به دو صورت کارشناسی داروسازی و کارشناسی ارشد داروسازی وجود دارد.

  • کارشناسی داروسازی: 4 ساله با شهریه 30000$ در سال. برای ورود باید آزمون GAMSAT را انجام دهید.
  • کارشناسی ارشد داروسازی: 1 ساله با شهریه 30000$ در سال. برای ورود باید مدرک خود را در انجمن داروسازان استرالیا ثبت نمایید.

 

 

منبع:

http://www.csu.edu.au/courses/allied-health