دانشگاه وسترن سیدنی


حقوق در دانشکده وسترن سیدنی

این دانشکده تازه تاسیس در امر تدریس رشته های حقوقی بسیار موفق بوده است. در حال حاضر رشته ها عبارتند از:

کارشناسی

  • کارشناسی حقوق: طول دوره 3 سال. جهت ورود باید مدرک کارشناسی ارائه دهید. با اتمام دوره می توانید به صورت قانونی در استرالیا فعالیت کنید.
  • کارشناسی های تلفیقی: طول دوره ها 5 سال. مدرک دوم از دانشکده تجارت و بازرگانی است. با اتمام دوره 2 کارشناسی دریافت می کنید.

کارشناسی ارشد

  • دیپلمای ارشد مطالعات قانونی: طول دوره 1 سال. جهت ورود باید مدرک کارشناسی مرتبط با رشته های حقوقی داشته باشید. 

 

 

منبع:

 http://uws.edu.au/law/sol#top