دانشگاه وسترن استرالیا


حقوق در دانشگاه وسترن استرالیا

در این دانشگاه در حال حاضر رشته JD وجود ندارد، بلکه به صورت دکترای علوم JD ارائه می شود. گفته می شود در سال 2013 برای اولین بار این رشته ورودی می گیرد. فهرست کلیه رشته های را در اینجا ببینید. توضیحات در زیر آمده است:

کارشناسی

  • کارشناسی حقوق: طول دوره 4 سال، شهریه دوره 25000$ در سال. جهت ورود باید مدرک کارشناسی- حقوقی یا غیر- ارائه دهید. در این دانشگاه کارشناسی حقوق به صورتی دیگر که نیاز به مدرک کارشناسی ندارد نیز وجود دارد. بسته به نوع پرونده و تشخیص دانشگاه می توانید به هریک وارد شوید، طول دوره و شهریه همانند بالا می باشد.
  • کارشناسی های تلفیقی: در این گروه تعدادی کارشناسی تلفیقی ارائه می شوند که با اتمام دوره دو مدرک کارشناسی کسب می کنید. رشته دوم از دانشکده تجارت و بازرگانی می باشد. طول دوره ها 5 تا 6 سال است و شهریه دوره 25000$ در سال.

کارشناسی ارشد و دکترای غیر تحقیقاتی

  • دکترای علوم JD : طول دوره 4 سال، شهریه دوره 27000$ در سال. جهت ورود باید مدرک کارشناسی یا ارشد مرتبط با حقوق ارائه دهید.
  • دکترای علوم حقوقی: این دوره ها به صورت غیر تحقیقاتی هستند. طول دوره و شهریه همانند بالا می باشد.
  • ارشد: در این گروه تعدادی رشته های حقوقی تلفیقی و غیر تلفیقی در مقطع دیپلمای ارشد و کارشناسی ارشد حضور دارند. طول دور ها از 1 تا 2 سال است و شهریه اکثر دوره ها 25000$ در سال

ارشد و دکترای تحقیقاتی

  • کارشناسی ارشد حقوق جزایی
  • کارشناسی ارشد رشته های حقوقی
  • دکترای رشته های حقوقی

 

 

منبع:

http://www.law.uwa.edu.au/