دانشگاه تاسمانیا


حقوق در دانشگاه تاسمانیا

در این دانشگاه تمرکز بر دوره های کارشناسی است و تنها یک مورد از رشته های حقوقی در مقطع ارشد ارائه می شود. فهرست کامل رشته های تحصیلی را در اینجا بیابید.

کارشناسی

  • کارشناسی حقوق: طول دوره 3 سال. جهت ورود باید مدرک کارشناسی داشته باشید. شهریه دوره 21000$ در سال.
  • کارشناسی های تلفیقی: طول دوره ها 5 سال. کارشناسی دوم از دانشکده تجارت و بازرگانی می باشد. شهریه دوره 22000$ در سال.

ارشد

جهت ورود به دوره های ارشد باید مدرک حقوق داشته باشید. شهریه دوره ها 22000$ در سال می باشد. طول دوره ها 1 سال است.

  • گواهینامه ارشد قوانین پارلمانی
  • دیپلمای ارشد مطالعات قانونی

 دوره های تحقیقاتی

تعدادی دوره تحقیقاتی وجود دارند که با موضوع مشخص در حال تحقیق می باشند. شما می توانید به آنها بپیوندید یا تز خاص خود را ارائه دهید. نام موضوعات تحقیقاتی و ایمیل اساتید راهنما را در اینجا بیابید.

 

منبع:

http://fcms.its.utas.edu.au/law/law/