دانشگاه کنبرا


حقوق در دانشگاه کنبرا

دانشکده حقوق کنبرا، دومین دانشکده حقوق پایتخت استرالیا است. در این دانشگاه کلیه رشته های حقوقی در مقاطع مختلف وجود دارند. کارشناسی حقوق در این دانشگاه 4 ساله است و منجر به دریافت مدرک با مجوز فعالیت قانونی در استرالیا می شود. دوره کارشناسی ارشد وکالت (JD) نیز با طول دوره 3 ساله وجود دارد. فهرست رشته ها:

  • کارشناسی حقوق
  • کارشنسی مطالعات قانونی و دیگر رشته های حقوقی
  • گواهینامه و دیپلمای کارشناسی رشته های حقوقی
  • دیپلمای ارشد مالیات
  • کارشناسی ارشد حقوق
  • کارشناسی ارشد دوره های تلفیقی با حقوق و دیگر رشته های حقوقی
  • کارشناسی ارشد تحقیقاتی
  • دکترای تحقیقاتی

 

فهرست کامل رشته ها و اطلاعات بیشتر در مورد آنها را دراینجا بیابید.

 

منبع:

http://www.canberra.edu.au/faculties/law