دانشگاه سادرن کراس


حقوق در دانشگاه سادرن کراس

در این دانشگاه رشته های حقوقی بیشتر در مقطع کارشناسی ارائه می شوند.

کارشناسی

فهرست رشته ها در زیر آمده است، اطلاعات بیشتر را در بروشور زیر بیابید.

  • کارشناسی حقوق: طول دوره 4 سال. با اتمام دوره می توانید در استرالیا به صورت قانونی فعالیت کنید.
  • کارشناسی حقوق: طول دوره 3 سال، جهت ورود باید مدرک کارشناسی داشته باشید.
  • گواهینامه کارشناسی مطالعات قانونی: طول دوره 2 سال. این دوره می تواند به عنوان پیش نیاز دوره های کارشناسی باشد.
  • کارشناسی مطالعات قانونی: طول دوره 3 سال.
  • رشته ای تلفیقی: طول دوره ها 5 سال. دوره های تلفیقی با تجارت و بازرگانی. فهرست رشته ها.

    

دانلود

ارشد

دیپلمای ارشد حقوق: طول دوره 1 سال. این دوره تنها رشته ارشد این دانشگاه می باشد.

دوره های تحقیقاتی

اطلاعات این دوره ها را در اینجا بیابید.

 

منبع:

http://www.scu.edu.au/schools/law/