دانشگاه مرداک


حقوق در دانشگاه مرداک

کارشناسی

  • کارشناسی حقوق: طول دوره 4 سال، شهریه سالاه 23000$ در سال. با اتمام دوره می توانید به صورت قانونی در استرالیا فعالیت کنید.
  • کارشناسی های تلفیقی: طول دوره 5 سال. کارشناسی دوم ازرشته های تجارت و بازرگانی و یا دیگر رشته های حقوقی می باشد.

کارشناسی ارشد

  • کارشناسی ارشد وکالت (JD ): طول دوره 3 سال. شهریه سالانه 23000$. جهت ورود نیازی به ارائه کارشناسی رشته های مربوط به حقوق نیس.
  • کارشناسی ارشد تحقیقاتی: طول دوره 2 سال، شهریه سالانه 22700$.
  • دیپلمای ارشد: تعدادی دیپلمای ارشد در این دانشگاه وجود دارد مانند : قوانین چینی، قوانین ساخت و ...

فهرست کلیه رشته های کارشناسی و کارشناسی ارشد

 

منبع:

http://www.murdoch.edu.au/murduch/law