دانشگاه باند
بورسیه در دانشگاه باند


بورسیه های دانشگاه باند که متعلق به دانشجویان خارجی هستند عبارتند از:
  • بورسیه دانشجویان تازه وارد: این بورس متعلق به همه دانشجویان تازه وارد دوره های کارشناسی - به غیر از کارشناسی پزشکی و کارشناسی جراحی- می باشد. این بورس نیمی از شهریه دانشگاه را پرداخت می کند به علاوه مبلغ 2500$ به عنوان هدیه.
  • بورسیه تحقیقاتی پزشکی: این بورس خاص دوره دکتراست و به دانشجویانی اهدا می شود که در مورد موضوع خاص تحقیقاتی مورد نیاز این دانشکده به تحقیق بپردازند. این بورس سالانه 22500$ به دانشجو پرداخت می کند. اطلاعات بیشتر در مورد موضوغ تحقیقاتی را در اینجا بیابید.
  •  بورسیه آنرز دانشکده پزشکی: این بورس به دانشجویان سال چهارم کارشناسی- دوره آنرز- برخی رشته های این دانشکده اهدا می شود که عبارنتد از: کارشناسی علوم بیومدیکال، کارشناسی علوم ورزشی، کارشناسی علوم فارنسیک، کارشناسی مدیریت ورزشی. این بورس نیمی از شهریه این دوره را پرداخت می کند.
  •  کمک هزینه خوابگاه: این بورس کتغلق به دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه است و مبلغ 5000$ به دانشجو هدیه می دهد.
  • بورسیه رئیس دانشکده: هر دانشکده بنا به تصمیم رئیس دانشکده تعدادی از دانشجویان را بورس می کند و مبلغ 10 تا 40% شهریه را پرداخت می کند. اطلاعات این بورسیه را در هر دانشکده بیابید.
  • بورسیه دانشکده تجارت: این بورس به برخی از رشته های این دانشکده اهدا می شود و مبلغ 10 تا 40% شهریه دوره را پرداخت می کند. اطلاعات بیشتر در مورد رشته ها را در اینجا بیابید.
  • بورسیه پادما و هاری هریللا: این بورس متعلق به همه دانشجویان خارجی دوره های کارشناسی و ارشد است و مبلغ 15000$ به دانشجو هدیه می دهد.


منابع:

International Applicants scholarship