دانشگاه سادرن کراس


 

بورسیه در دانشگاه سادرن کراس


دانشگاه سادرن کراس تعدادی بورسیه برای دانشجویان خارجی دارد که در اینجا فهرست شده اند:

بورسیه مقاطع تحقیقاتی:
 • IPRS : این بورس خاص همه رشته های تحقیقاتی همه دانشکده ها می باشد و شهریه دانشگاه و بیمه دانشجویی را تا 3 سال برای دانشجویان دکترا و تا 2 سال برای دانشجویان ارشد می پردازد. دانشجویانی که موفق به دریافت این بورسیه می شوند سالانه از طرف دانشگاه 20000$ کمک هزینه زندگی دریافت می کنند.

بورسیه دوره های کارشناسی:

بورسیه های ترم اول 3 دسامبر بسته می شوند و بورسیه های ترم دوم 31 ژانویه.
 • بورسیه مرکز تحقیقات: مبلغ 5000$ هدیه برای یک نفر از دانشجویان کارشناسی توریسم در کمپس لیزمور.
 • بورسیه محیط زیست: مبلغ 5000$ هدیه برای دو نفر از دانشجویان کارشناسی آنرز محیط زیست در کمپس لیزمور. 
 • بورسیه مرکز توریسم و چهانگردی: مبلغ 5000$ هدیه برای یک نفر از دانشجویان کارشناسی آنرزتوریسم در کمپس لیزمور.
 • بورسیه نیل لیپر: مبلغ 5000$ هدیه برای یک نفر از دانشجویان کارشناسی توریسم .
 • بورسیه اوپم: مبلغ 1000$ هدیه برای یک نفر از دانشجویان کارشناسی آنرز روانشناسی کمپس کاف اربر.
 • بورسیه پیتر باوراستاک: مبلغ 5000$ هدیه برای یک نفر از دانشجویان کارشناسی آنرز- برای کلیه رشته ها.
 • بورسیه آنرز دانشکده محیط زیست: مبلغ 5000$ هدیه برای دو نفر از دانشجویان دوره های آنرز این دانشکده.
 • بورسیه دانشکده توریسم: مبلغ 5000$ هدیه برای سه نفر از دانشجویان دوره های آنرز این دانشکده.
 • بورسیه دانشکده تجارت: مبلغ 5000$ هدیه برای یک نفر از دانشجویان آنرز این دانشکده.
 • بورسیه آنرز ژئو ساینس: مبلغ 6000$ هدیه برای 5 نفر از دانشجویان آنرز رشته ژئو ساینس.

International Postgraduate Research Scholarships