دانشگاه سانشاین کوستبورسیه در دانشگاه سانشاین کوست

دانشگاه سانشاین کوست تعداد محدودی بورسیه در مقاطع تحقیقاتی دارد که تنها یک بورسیه از آنها شامل دانشجویان ایرانی می شود:
  • IPRS : بورسیه خاص همه دوره های تحقیقاتی تمام رشته هاست و بیمه دانشجویی  شهریه دانشگاه را تا 3 سال برای دانشجویان دکترا و تا 2 سال برای دانشجویان ارشد پرداخت می کند. آخرین مهلت اقدام 15 اکتبر است.


منابع:

Scholarships for postgraduate and higher degree by research students