دانشگاه مرداکبورسیه در دانشگاه مرداک

دانشگاه مرداک تنها در مقاطع تحقیقاتی برای دانشجویان خارجی تعدادی بورسیه در نظر گرفته است.

  •  IPRS : بورسیه خاص همه دوره های تحقیقاتی تمام رشته هاست و شهریه دانشگاه و بیمه دانشجویی را تا 3 سال برای دانشجویان دکترا و تا 2 سال برای دانشجویان ارشد پرداخت می کند. آخرین مهلت اقدام 30 سپتامبر است.
  • MIPS : این بورس از طرف دانشگاه است و خاص همه رشته های تحقیقاتی است و سالانه 25000$ جهت هزینه های زندگی به دانشجو پرداخت می کند. دانشجویانی که IPRS را دریافت کرده اند خود به خود برای این بورس در نظر گرفته می شوند. آخرین مهلت اقدام 30 سپتامبر است.
  • بورسیه تحقیق پوشش جانوری: این بورسیه که خاص دوره دکترا می باشد به دانشجویانی تعلق می گیرد که در مورد حفاظت و احیای پوشش جانوری به تحقیق می پردازند. این بورس سالانه مبلغ 4000$ جهت هزینه های زندگی و  5000$ به عنوان بودجه تحقیقاتی پرداخت می کند. آخرین مهلت اقدام 31 اکتبر است. اطلاعات بیشتر در مورد موضوع تحقیق را در اینجا بیابید. 
  • بورسیه املیا ایرهارت: این بورس به یکی از دانشجویان مونث که در دوره های دکترای هوا-فضا ثبت نام کنند تعلق می گیرد.  این بورس 10000$ به دانشجو هدیه می دهد. آخرین مهلت اقدام 30 نوامبر است.
  • CSIRO : این بورس به دانشجویانی اهدا می شود که در مورد موضوعات مورد نیاز دانشگاه به تحقیق بپردازند. این بورس سالانه 7000$ پرداخت می کند. آخرین مهلت اقدام 7 نوامبر است. موضوعات تحقیقی مورد نیاز دانشگاه را در اینجا بیابید.
  • بورسیه ارشد بیوتکنولوژی: این بورس نیز در مورد تحقیق در یکی از شاخه های بیوتکنولوژی می باشد که سالانه 24000$ جهت هزینه های زندگی به دانشجو پرداخت می شود. جهت کسب اطلاعات دقیق در مورد رشته به اینجا مراجعه کنید.