دانشگاه تاسمانیا

بورسیه در دانشگاه تاسمانیا


بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی دانشگاه تاسمانیا در اینجا فهرست شده اند.

بورسیه دوره های تحقیقاتی
  • IPRS : بورسیه خاص همه رشته های تحقیقاتی دانشگاه است و شهریه دانشگاه و بیمه دانشجویی را تا 3 سال برای دانشجویان دکترا و تا 2 سال برای دانشحوبان ارشد پرداخت می کند. دانشجویانی که موفق به دریافت این بورس می شوند، سالانه مبلغ 22500$ جهت هزینه های زندگی از دانشگاه دریافت می کنند.
  •  بورسیه دانشکده آموزش: دانشکده آموزش به تعدادی از دانشجویان تحقیقاتی این دانشکده بورسیه اهدا می کند. این بورس نیمی از شهریه دانشگاه را پرداخت می کند. 

بورسیه دوره های تحصیلی
  • TIS : بورسیه خاص تمام رشته های کارشناسی ( به غیر از روانشناسی و پزشکی ) می باشد به علاوه رشته های ارشد تحصیلی. این بورس 2 بار در سال اهدا می شود و 25% شهریه کل دوران تحصیل را پرداخت می کند. همه دانشجویان به طور خود به خود برای این بورسیه در نظر گرفته می شوند و نیازی به اقدام شما نیست. دانشجویانی که موفق به دریافت بورس می شود در نامه پذیرش مطلع می گردند.
  • بورسیه خواهر یردارها: خواهر برادرهایی که در دانشگاه ثبت نام می کنند شامل بورسیه ای می شوند که 10% در شهریه دانشگاه تخفیف می خورند. این بورس خاص دوره های تحصیلی دانشگاه است. یعنی کارشناسی و ارشد تحصیلی.
  • بورسیه دانشجویانی که در این دانشگاه ادامه تحصیل می دهند: دانشجویانی که کارشناسی را در اینجا اخذ کرده و برای ارشد نیز در همین جا ثبت نا می کنند، 10% در پرداخت شهریه دانشگاه تخفیف می خورند.
  • بورسیه دانشجویان تازه وارد: این بورس خاص دورهای کارشناسی است و کسری از شهریه را بسته به شهریه رشته تحصیلی پرداخت می کند.
  •  ASFF : این بورس که از طرف دانشکده معماری می باشد خاص دورهای کارشناسی است. سالانه به 9 نفر از دانشجویانی که در هر یک از رشته های " طراحی لوازم منزل" و "طراحی  محیط زیست " ثبت نام می کنند تعلق می گیرد. این بورسیه 8000$ به دانشجو هدیه می هد.