دانشگاه تکنولوژی سویین برن
ب
ورسیه در دانشگاه سویین برن

دانشگاه سویین برن در دوره های تحقیقاتی تعدادی بورسیه دارد که عبارتند از:
  •  CRC : بورسیه خاص دوره های دکترا است که سالانه دستمزدی تا حداکثر 30000$ به دانشجو پرداخت می کند.
  • IPRS : بورسیه شهریه دانشگاه و بیمه دانشجویی را تا 3 سال برای دانشجویان دکترا و تا 2 سال برای دوره های ارشد می پردازد.
  • SUPRA : بورسیه از طرف دانشگاه می باشد و خاص همه دوره های تحقیقاتی است. این بورس سالانه 22500$ جهت هزینه های زندگی به دانشجو پرداخت می کند. دانشجویانی که IPRS را دریافت می کنند این بورسیه را نیز خود به خود دریافت می کنند.
  • VCRS : این بورس از طرف رئیس دانشگاه می باشد برای دوره های تحقیقاتی و سالانه 22500$ را تا 3 سال برای دانشجویان دکترا و تا 2 سال برای ارشد پرداخت می کند.
  • بورسیه کاهش شهریه دانشگاه: این بورس نیز از طرف دانشگاه است و کسری از شهریه دانشجو را تا حداکثر 4 سال برای دکترا و 2 سال برای ارشد پرداخت می کند.