دانشگاه چارلزاسترت


بورسیه در دانشگاه چالرز استرت


دانشگاه چارلز استرت در مقاطع کارشناسی و دوره های تحصیلی بورسیه ندارد و برای دوره های تحقیقاتی تنها دو بورسیه دارد:
  •  IPRS : بورس شهریه دانشگاه و بیمه دانشجویی را تا پایان دوران تحصیل پوشش می دهد و خاص همه رشته هاست. آخرین مهلت اقدام 29 اکتبر است.
  • CSUPRS : این بورس از طرف دانشگاه می باشد و سالانه 22500$ جهت هزینه های زندگی می پردازد. دانشجویانی که IPRS را دریافت می کنند خود به خود برای این بورسیه در نظر گرفته می شوند. آخرین مهلت اقدام 29 اکتبر است.

منابع: