دانشگاه لاتروب
بورسیه دوره های تحقیقاتی
  • IPRS: این بورس که از طرف دولت استرالیا می باشد متعلق به همه دوره های تحقیقاتی است و شهریه دانشگاه و بیمه دانشجوی را تا پایان دوران تحصیل پرداخت می کند.
  • LTUFRRS : این بورسیه از طرف دانشگاه لاتروب می باشد و شهریه دانشگاه را پوشش می دهد. این بورس سالانه به 40 نفر اهدا می شود. آخرین مهلت ارسال مدارک 30 سپتامبر است.
  • LTUPRS : این بورس نیز از طرف دانشگاه می باشد و سالانه 19200$ جهت هزینه های زندگی به دانشجو پرداخت می کند. آخرین مهلت ارسال مدارک 30 سپتامبر است.
بورسیه دوره های ارشد تحصیلی
  • بورسیه دانشکده علوم، تکنولوژی و مهندسی: بورسیه این دانشکده سالانه از 4000$ تا 20000$ می باشد و به برخی رشته های این دانشکده اهدا می شود. فهرست کامل رشته های دانشکده را در اینجا بیابید. به عنوان مثال رشته دابل مستر بیوتکنولوژی/MBA سالانه 20000$ سهمیه دارد و رشته مهندسی عمران سالانه 5000$. آخرین مهلت ارسال مدارک: برای دانشجویان ترم اول 31 ژانویه و برای دانشجویان ترم دوم 30 جون.
  • بورسیه دانشکده مدیریت: این بورسیه بسته به شهریه رشته سالانه از 3000$ تا 10000$ پرداخت می نماید و خاص این رشته ها می باشد:  تجارت جهانی، مدیریت بازاریابی، MBA  و  برخی دابل مسترهای این دانشکده. 
بورسیه مقاطع کارشناسی:
  • بورسیه دانشکده علوم، تکنولوژی و مهندسی: بورسیه این دانشکده سالانه از 4000$ تا 20000$ می باشد و به برخی رشته های این دانشکده اهدا می شود. به عنوان مثال رشته مهندسی عمران سالانه 5000$ از این بورسیه سهم دارد. آخرین مهلت ارسال مدارک: برای دانشجویان ترم اول 31 ژانویه و برای دانشجویان ترم دوم 30 جون.
  • بورسیه کمپس بندیگو: این بورس به دانشجویان مهندسی عمران کمپس بندیگو تعلق می گیرد و 20000$ برای کل دوران تحصیل به دانشجو پرداخت می کند. آخرین مهلت ارسال مدارم 10 ژانویه می باشد.
  • ADS : دانشگاه لاتروب در مقطع کارشناسی برای این بورس که از طرف دولت استرالیا می باشد سهم دارد. این بورس شهریه دانشگاه را پرداخت می کند.