دانشگاه تکنولوژی کرتین
بورسیه دوره های تحقیقاتی
 • بورسیه CIPRS : این بورس متعلق به همه رشته های تحقیقاتی دانشگاه کرتین می باشد. مبلغ پرداختی توسط این بورسیه شامل شهریه دانشگاه می باشد به همراه سالانه 22500$ هزینه زندگی. این هزینه ها برای دانشجویان ارشد تا 2 سال و برای دانشجویان دکترا تا 3 سال پرداخت می شوند. آخرین مهلت ارسال مدارک 31 آگوست هر سال می باشد. این بورس سالانه به حداکثر 30 نفر اهدا می شود.
 • بورسیه COPRS : این بورسیه شهریه دانشگاه را تا 3 سال برای دانشجویان دکترا و تا 2 سال برای دانشجویان ارشد پوشش می دهد. آخرین مهلت ارسال مدارک 31 مارچ هر سال است.
 • بورسیه فارغ التحصیلان دکترا: در واقع در 4 ماه پایانی دوره دکترا که دانشجویان در حال تهیه و تکمیل پایان نامه خود می باشند فرصت دارند تا جهت این بورسیه اقدام نمایند. دانشجویان موفق که بهترین پایان نامه ها را ارائه می دهند از این بورسیه مبلغ 6000$ دریافت می کنند. این بورسیه حداکثر به 6 نفر اهدا می شود.
 • بورسیه CISRO : این بورس خاص دانشجویان دکترا است که در رشته های تحقیقاتی مورد نیاز دانشگاه به تحقیق می پردازند. این بورس  به 30 نفر تعلق می گیرد و مبلغ 7000$ سالانه پرداخت می کند.رشته های تحقیقاتی در زمینه این علوم می باشند: کشاورزی، شیمی، مهندسی، محیط زیست، مدیریت بهداشت، تکونولوژی های علوم سلامت، معدن و نقشه کشی و منابع، فیزیک، علوم فضایی، علوم پایه و ریاضیات. آخرین مهلت ارسال مدارک 30 نوامبر می باشد.
 • بورسیه ایملیا ایرهارت: این بورسیه خاص دانشجویان مونث دوره دکتراست که تمایل به تحقیق در علوم فضایی و علوم مربوطه به آن را دارند و سالانه مبلغ 10000$ پرداخت می نماید.
 •  بورسیه دانشکده سلامت: پرداخت سالانه 27600$ به دانشجویان دکترا که در زمینه "کاهش مضرات داروها"  تحقیق می کنند. این بورس به حداکثر 2 نفر تعلق می گیرد و آخرین مهلت ارسال مدارک 29 اکتبر می باشد. 
 • بورسیه APAI : این بورسیه نیز خاص دانشجویان دکتراست. سالانه 27600$ به دانشجو پرداخت می کند و حداکثر به 1 نفر تعلق می گیرد. آخرین مهلت ارسال مدارک 29 اکتبر می باشد. 

بورسیه دوره های تحصیلی
 • بورسیه آنرز دانشکده فیزیک: این بورسیه به حداکثر دو نفر اهدا می شود و سالانه 5000$ به دانشجویان پرداخت می کند. آخرین مهلت ارسال مدارک 15 نوامبر است.
 • بورسیه دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات: این بورسیه 5000$ برای کل دوران تحصیل به دانشجو می پردازد. آخرین مهلت ارسال 3 دسامبر می باشد.
 • بورسیه دانشکده جامعه شناسی: این بورسیه تنها متعلق به دانشکده جامعه شناسی نمی باشد و دانشجویان دانشکده های علوم سلامت، جامعه شناسی، علوم پایه و مهندسی و دانشکده تجارت را نیز در بر می گیرد. این بورسیه شامل شهریه دانشگاه، بیمه دانشجویی و کمک هزینه زندگی بسته به میزان شهریه دانشگاه می باشد. آخرین مهلت ارسال مدارک 24 ژانویه می باشد.
 • بورسیه کنینک کالج: این بورسیه به بهترین فارغ التحصیلان کینیگ کالج اهدا می شود که وارد دانشگاه کرتین می شوند. این بورس سالانه 10000$ به دانشجو پرداخت می کند و سالانه به 5 نفر اهدا می شود.