دانشگاه موناشدانشگاه موناش ، تعداد زیادی بورسیه و کمک هزینه تحصیلی در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکترا دارد. سالیانه بیش از 100 بورسیه تحصیلی و 300 کمک هزینه تحصیلی برای دانشجویان در نظر گرفته می شود. در اینجامی توانید فهرست این بورسیه ها را مطالعه نمایید.


بورسیه دوره های ارشد تحقیقاتی ودکترا

بورسیه MGS
این بورسیه هزینه زندگی و همچنین در ازای کار تحقیقاتی ماهیانه دستمزد می پردازد. آخرین مهلت ارسال 31 اکتبر هر سال می باشد. این بورسیه به دانشجویان بومی نیز تعلق دارد. سالانه به حداکثر 145 نفر این بورسیه اهدا می شود.

بورسیه سر جیمز مک نیل
این بورس تنها برای دوره دکترای پزشکی، مهندسی، علوم پایه و موسقی می باشد.
این بورسیه هزینه زندگی و همچنین در ازای کار تحقیقاتی ماهیانه دستمزد می پردازد. آخرین مهلت ارسال 31 اکتبر هر سال می باشد. این بورسیه به دانشجویان بومی نیز تعلق دارد. سالانه تنها به یک نفر این بورسیه اهدا می شود.

بورسیه MDS و MRS

این بورسیه هزینه زندگی/ویا شهریه دانشگاه را می پردازد به همراه دستمزد ماهیانه. مدراک را می توانید در هر زمانی در سال ارسال نمایید. این بورسیه به دانشجویان بومی نیز تعلق دارد. تعداد افرادی که این بورس را دریافت می کنند متغیر است.

بورسیه IPRS
این بورسیه تنها خاص دانشجویان خارجی است و شهریه دانشگاه را می پردازد به همراه بیمه دانشجویی.
آخرین مهلت ارسال 31 اکتبر هر سال می باشد. این بورسیه سالانه به 20 نفر اهدا می شود.

بورسیه MIPRS

این بورسیه نیز خاص دانشجویان خارجی می باشد و شهریه دانشگاه را می پردازد به همراه بیمه دانشجویی. آخرین مهلت ارسال 31 اکتبر هر سال می باشد. این بورسیه سالانه به 70 نفر اهدا می شود.


بورسیه JASON
این بورسیه خاص دانشجویان خارجی است و مبلغ هزینه پرداختی بسته به رشته و دانشگاه متفاوت می باشد.


دیگر بورسیه های دوره های تحقیقاتی دانشگاه موناش در زیر فهرست شده اند:بورسیه های دوره های ارشد تحصیلی

  • بورسیه دانشجویان برتر موناش به ارزش 6000$.
  • بورسیه فارغ التحصیلان موناش به ارزش 1000$.
  • بورسیه دانشکده آی.تی به ارزش 3000$ تا 5000$.
  • بورسیه MNHS به ارزش حداکثر 10000$.
  • بورسیه خوابگاه که دو نوع است:
  1. نیم-بورس: به ارزش 1837.50 که به مدت 10 ماه از فوریه تا نوامبر شهریه خوابگاه را می پردازد.
  2. تمام-بورس: به ارزش 3675$ که به مدت 10 ماه از فوریه تا نوامبر شهریه خوابگاه را می پردازد.
  • بورسیه سفر پل هوپرت به ارزش 5000$.
  • بورسیه سفر پپینس کیز به ارزش 5000$.

بورسیه مقاطع کارشناسی

منابع: