19 آگوست 2010برنامه های روز هشتم:

"رهبری اندیشمندانه" با سخنرانی پروفسور آماندا سینکلیر در دانشکده تجارت،
"برآوردن نیاز های مراجهان" با سخنرانی دکتر لیلیانا باو در دانشکده تجارت و اقتصاد.