16 آگوست 2010 برنامه های روز پنجم رو فهرست کردم:

برنامه رسانه های اجتماعی با سخنرانی دکتر شنتون چنگ در دانشکده علوم و دپارتمان اطلاعات سیستم ها.
برنامه مدیریت استراتژیک با سخنرانی دکتر آندره سامارتینو دپارتمان مدیریت و بازاریابی دانشکده اقتصاد و بازرگانی.
برنامه بازدید از کمپس برنلی به همراه دانشجویان دانشکده محیط زیست.

برنامه های بعد از ظهر:

انتظارات مدیریتی با سخنرانی دکتر گسی گوان در موسسه تحقیقاتی سویینی.