580-ویزای قیم دانشجویان زیر 18 سال


ویزای رده 580

 • این ویزا خاص قیم دانش آموزان زیر 18 سال استرالیایی می باشد. قیم می تواند شخص قانونی، پدر، مادر، خواهر و برادر بالای 22 سال سن باشد.
 • در شرایطی که شما خود فرزند زیر 6 سال دارید، نمی توانید قیم فرزند دیگر خود باشید.

 

با این ویزا چه اختیاراتی خواهم داشت؟

 • می توانید تا زمانی که فرزند شما 18 ساله می شود در استرالیا بمانید،
 • فرزندان بالای 6 سال خود را با خود همراه کنید،
 • در یک کورس تحصیلی زیر 3 ماه ثبت نام نمایید،
 • همسر را نمی توانید با خود همراه کنید،
 • در ورود و خروج به استرالیا مشکلی نخواهید داشت،
 • شما نمی توانید کار کنید اما شاید بتوانید در مشاغل داوطلبانه بدون پاداش شرکت نمایید.

 

الزامات

 • آزمایشات پزشکی را برای خود و فرزندان وابسته به خود انجام می دهید،
 • بیمه را برای خود و فرزندان وابسته به خود می پردازید،
 • سابقه کیفری نباید داشته باشید،
 • نباید به دولت استرالیا مقروض باشید،
 • باید بتوانید هزینه زندگی، محل اسکان، رفت و آمد و دیگر هزینه ها را برای خود و فرزندان وابسته به خود بپردازید،
 • شما مگر در موارد اضطراری نمی توانید استرالیا را بدون دانش آموز ترک کنید، یعنی نباید اورا در استرالیا تنها بگذارید.